Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Płatności on-line
logo Przelewy24 logo Blue Media
Dostawy realizowane przez
logo DPD
logo InPost
logo Paczka w Ruchu
 
Klauzule informacyjne RODO

Klauzule informacyjne RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aromatika Adam Iwańczuk, NIP: 8212075596, tel. 509 243 642, e-mail: info@aromatika.com.pl zwana dalej jako spółka.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  1. wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  2. marketingu własnych produktów lub usług spółki (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
  3. zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),
  4. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie spółki, w przypadku gdy składając zamówienie w Systemie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu dostawy pocztą lub przesyłką kurierską, podmiotowi obsługującemu płatności w Systemie, w przypadku, gdy składając zamówienie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej, wybranym podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie spółki, dostawcom systemów informatycznych i usług IT spółki, podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  do cofnięcia zgody w przypadku, spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia w Systemie, zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.
 8. Pani/Pana dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Profilowanie danych osobowych przez spółkę polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą spółki.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla pracowników

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Aromatika Adam Iwańczuk, NIP: 8212075596, tel. 509 243 642, e-mail: info@aromatika.com.pl zwana dalej jako spółka
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1.
 3. Twoje dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.
 4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko. 

 1. Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa. 
 3. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. Masz prawo do żądania od spółkę dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 5. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl