Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Płatności on-line
Dostawy realizowane przez
Regulamin


REGULAMIN sklepu internetowego Aromatika
z dnia 23.04.2013 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Aromatika;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem http://www.aromatika.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem Aromatika Adam Iwańczuk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.aromatika.com.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.aromatika.com.pl prowadzony jest przez Aromatika Adam Iwańczuk z siedzibą przy ul. Celnej 14/2, 17-200 Hajnówka.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)     Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)    Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c)     Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d)    Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przeglądarką z dostępem do Internetu.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Aromatika Adam Iwańczuk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2. 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu działającego pod adresem http://www/aromatika.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu;
3.3. Warunkiem rejestracji jest wrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
3.4. Aromatika Adam Iwańczuk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
a)     Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b)    Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c)     Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Aromatika Adam Iwańczuk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Aromatika Adam Iwańczuk;
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Aromatika Adam Iwańczuk
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)     Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b)    Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c)     Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczeni w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d)    Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Aromatika Adam Iwańczuk;
e)     Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f)     Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminy, a także z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.aromatika.com.pl, dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Aromatika Adam Iwańczuk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszelkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim , o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub RUCHem. Koszty dostawy dostały wyszczególnione na oddzielnej stronie „Koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Wynoszą:

Firma kurierska DPD

waga paczki do 4,5 kg - 14,00 zł
waga paczki 4,5-9,5 kg - 15,50 zł
waga paczki  9,5-19,5 kg - 18,00 zł
waga paczki  19,5-31 kg - 21,00 zł
Opcja płatności przy odbiorze dodatkowo + 2,00 zł


Firma kurierska InPost

waga paczki do 30 kg - 13 zł
Opcja płatności przy odbiorze dodatkowo +2,00 zł


Przesyłki paczkomatowe InPost

waga paczki do 10 kg - 9,50 zł
Opcja płatności przy odbiorze dodatkowo +2,00 zł


Przesyłki "Paczka w RUCHu"

waga paczki do 0,6 kg - 6,20 zł
waga paczki 0,6-5 kg - 7,40 zł
Opcja płatności przy odbiorze dodatkowo +2,00 zł


Odbiór własny
bezpłatny (0,00 zł)

5.3. Termin realizacji dostawy określono na stronie „Czas realizacji zamówienia”. Wynosi:

Na czas otrzymania zamówionych produktów składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Średni czas realizacji zamówienia w firmie Aromatika to 1 dzień roboczy od chwili zaksięgowania płatności, zaś czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz, w niektórych przypadkach, adresu odbiorcy. Dla przesyłek kurierskich wynosi zazwyczaj 24h, zaś w przypadku Poczty Polskiej może wydłużyć się do 14 dni (średnio wynosi do 48h dla listów i paczek priorytetowych, 72h dla E-przesyłek oraz do 7 dni roboczych dla listów i paczek ekonomicznych).

Zamówienia składane w piątek po godz. 12:00 oraz sobotę i niedzielę realizowane są w pierwszej kolejności w pierwszym następującym dniu roboczym!

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.aromatika.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem stawki).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 93 1140 2017 0000 4902 1283 3382
b) płatnością w systemie PayPal lub za pośrednictwem płatności internetowych
c) gotówką przy odbiorze

VII. Opisy produktów oraz zdjęcia

7.1. Zdjęcia przedmiotów oraz opisy produktów umieszczone w sklepie internetowym http://www.aromatika.com.pl są własnością sklepu lub producentów i dostawców towarów. Zgodnie z ustawą o ochronie autorskich praw osobistych, zabrania się kopiowania wszelkich opisów produktów oraz zdjęć umieszczonych w sklepie Aromatika.
7.2. Kolor widziany na ekranie monitora może nieznacznie różnić się od koloru rzeczywistego otrzymanego produktu. Wynika to z cech przynależnych surowcom naturalnym i nie świadczy o wadzie produktu.

VIII Promocje i programy rabatowe

8.1. Przy zamówieniu na kwotę powyżej 150 złotych każdy Klient zarejestrowany w sklepie Aromatika zostanie zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów przesyłki. Zamówione Towary zostaną przesłane na koszt Aromatika Adam Iwańczuk.
8.2. Przy złożeniu jednorazowego zamówienia na kwotę:
a)      500 zł - Kupujący otrzyma rabat w wysokości 3%
b)    1500 zł - Kupujący otrzyma rabat w wysokości 4%
c)     3000 zł - Kupujący otrzyma rabat w wysokości 5%
8.3. W sklepie Aromatika prowadzony jest program lojalnościowy dla wszystkich zarejestrowanych Klientów. Za każde 50 zł wydane na produkty oferowane w serwisie http://www.aromatika.com.pl Klient otrzymuje 1 punkt. Po zgromadzeniu:
a)     10 punktów Kupujący otrzyma stały rabat w wysokości 3% ceny bazowej
b)    30 punktów Kupujący otrzyma stały rabat w wysokości 4% ceny bazowej
c)     60 punktów Kupujący otrzyma stały rabat w wysokości 5% ceny bazowej
8.4. Towary objęte promocją nie podlegają dodatkowym rabatom. Rabaty udzielane wg. Zapisów punktu 8.2 i 8.3. nie podlegają łączeniu (Klient otrzymuje zniżkę korzystniejszą dla siebie).  

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

9.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres adam.iwanczuk@gmail.com lub Aromatika Adam Iwańczuk, ul. Celna 14/2, 17-200 Hajnówka, podany w niniejszym Regulaminie.
9.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru,
9.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług)
a) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Aromatika Adam Iwańczuk, ul. Celna 14/2, 17-200 Hajnówka
9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Aromatika Adam Iwańczuk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
10.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres adam.iwanczuk@gmail.com. Aromatika Adam Iwańczuk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
10.3. Aromatika Adam Iwańczuk nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Aromatika Adam Iwańczuk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aromatikę Adam Iwańczuk o wszelkich nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Aromatika Adam Iwańczuk, ul. Celna 14/2, 17-200 Hajnówka, lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.
11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
11.5. Aromatika Adam Iwańczuk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aromatiką Adam Iwańczuk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aromatika Adam Iwańczuk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Aromatika Adam Iwańczuk.
12.3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl